ALV uitgesteld; nieuwe datum nog niet bekend

Beste leden,

Eerder hebben wij jullie laten weten dat op 23 oktober 2020 de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) zou plaatsvinden. Deze vergadering zal niet doorgaan.

Gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus, vinden wij het onverstandig om met een grote groep leden bij elkaar te komen.

Een digitale ledenvergadering behoort tot de mogelijkheden, maar wij hebben van verschillende leden vernomen dat zij toch echt liever fysiek bijeenkomen. Daarom stellen we de ledenvergadering voorlopig uit. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Op grond van de statuten van onze vereniging moet de vergadering eigenlijk voor 30 december 2020 plaatsvinden. De corona-spoedwet biedt de mogelijkheid om de ledenvergadering eventueel nog langer uit te stellen, maar dat heeft niet onze voorkeur. Als het te zijner tijd niet mogelijk is om een ¨fysieke vergadering¨ te houden, kan de vergadering via digitale weg worden gehouden.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Totdat de ledenvergadering plaatsvindt zal het huidige bestuur haar taak blijven vervullen zoals u van ons gewend bent. De samenstelling van het bestuur blijft tot de eerstvolgende ALV ongewijzigd.

Mocht u bezwaren hebben tegen deze gang van zaken of vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u zich richten tot onze secretaris door een e-mail te sturen naar: secretaris@dso-alkmaar.com.

Hoogachtend,

Wim Purmer,

voorzitter van het bestuur van korfbalvereniging DSO Alkmaar.